Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Hồ, Sĩ Đàm
Giáo trình tin học cơ sở / Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên), Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc Phương
Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2008
376 tr. ; 24 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT09010082, GT09010086, GT09010093-6, GT09010098, GT09010100, GT09010107, GT09010112-4, GT09010117-8, GT09010120-3, GT09010127-8, GT09010130, GT09010133-7, GT09010139, GT09010142-4, GT09010146-55, GT09010158, GT09010160-2, GT09010164, GT09010166-7, GT09010169, GT09010172, GT09010174-5, GT09010177-80, GT09010182-4, GT09010188-90, GT09010193-4, GT09010196-203, GT09010205, GT09010207-10, GT09010213-9, GT09010222, GT09010224-5, GT09010229-30, GT09010233-44, GT09010247, GT09010249-51, GT09010253, GT09010255-7, GT09010259, GT09010261-2, GT09010265-6, GT09010268-70, GT09010272-6, GT21111
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV18822-921
Tổng số bản: 222
Số bản rỗi: 185 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận