Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Vương, Văn Quỳnh
Khí tượng thủy văn rừng: Giáo trình Đại học Lâm nghiệp/ Vương Văn Quỳnh, Trần Tuyết Hằng
Hà Nội: Nông nghiệp, 1996
155 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT09004170-1, GT09004173-209, GT14979, GT15155-63, GT22678
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV12817-82, MV12884-955, MV23929-78
Tổng số bản: 238
Số bản rỗi: 189 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận