Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả:
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh/ Phạm Ngọc Anh (chủ biên),...[và những người khác]
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2009
290 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT09001025, GT09001032, GT09001041, GT09001046, GT09001050, GT09001054, GT09001133
LIB: KV [ Bận ]  Sơ đồ
KV0406
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV13397-442, MV18682-711, MV25993-6004, MV31678-707, MV31896-905, MV32046-54, MV32524-41, MV32784-94, MV33623-8, MV34849-61, MV3515-29, MV35290-9, MV3530, MV35300-3, MV3531-645, MV36451-9, MV3646, MV36460-9, MV3647, MV36470-2, MV3648-714, MV38386-431, MV40797-810, MV43564-89
Tổng số bản: 515
Số bản rỗi: 310 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
  
Bình phẩm, bình luận