Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả:
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (Đồng chủ biên)...[và những người khác]
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
491 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT09000822-4, GT09000830, GT09000837, GT09000839-40, GT09000842-3, GT09000864, GT09000870-3, GT09000875, GT09000883, GT09000885, GT09000892, GT09000895, GT09000898, GT09000901, GT09000914-5, GT09000990, GT19488
LIB: KV [ Bận ]  Sơ đồ
KV0409
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV13198-343, MV18602-81, MV19280-343, MV25985-7, MV31839-42, MV32806-10, MV34681-4, MV36362-74, MV3715-823, MV38233-9, MV3824, MV38240-1, MV3825-914, MV40659-65
Tổng số bản: 561
Số bản rỗi: 366 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận