Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Đào, Hữu Hồ
Xác suất thống kê/Đào Hữu Hồ
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
258 tr.; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT09007563, GT09007572-3, GT09007580, GT09007585-6, GT09007595, GT09007610-2, GT09007614, GT09007617, GT09007620, GT09007625, GT09007635-6, GT09007638, GT09007642, GT09007644, GT09007650-1, GT09007654, GT09007659, GT09007778, GT16250-1, GT21109
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV32055-62, MV13876-934, MV18742-821, MV19254-79, MV25950-6, MV31708-57, MV31888-95, MV32485-97, MV32811-24, MV34710-27, MV35304-18, MV36401-25, MV38341-85, MV40679-99
Tổng số bản: 416
Số bản rỗi: 320 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận