Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Hitt, Michael A
Strategic management : Competitiveness and Globalization: Concepts / Michal A. Hitt, R.Duane Ireland, Robert E. Hoskisson
Cincinnati : South - Western college, 1999
xxiv, 502 p. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: NV [ Rỗi ]  Sơ đồ
NV0162, NV1191-3, NV1218, NV1227-8, NV1876, NV3599, NV3737-40, NV3852-3
Tổng số bản: 15
Số bản rỗi: 15 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận