Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Bế, Minh Châu
Quản lý lửa rừng / Bế Minh Châu
Hà Nội : Nông nghiệp, 2012
164 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT20186-93
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV32029-38, MV33152-70, MV36655-69, MV40735-58, MV5715-814
LIB: TRB [ Rỗi ]  Sơ đồ
TRB0076-7
Tổng số bản: 178
Số bản rỗi: 152 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận