Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Hunter, Malcolm L
Fundamentals of conservation biology / Malcolm L. Hunter, Jr. James Gibbs
London: Blackwell, 2007
497 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: KV [ Bận ]  Sơ đồ
KV0930
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV11954-99, MV22736-9, MV24096-153, MV24939-74
LIB: NV [ Rỗi ]  Sơ đồ
NV0432, NV0436, NV2334, NV2849, NV3012
Tổng số bản: 150
Số bản rỗi: 131 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận