Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Đào, Lan Phương
Bài giảng tài chính doanh nghiệp / Đào Lan Phương, Đỗ Thúy Hằng
Hà Nội : Đại học lâm nghiệp, 2014
224 tr. ; 24 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT20955-64
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV9385-555
Tổng số bản: 181
Số bản rỗi: 157 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận