Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả:
Quản trị kinh doanh 1 : Bài giảng / Lê Đình Hải (Ch.b)...[và những người khác]
Hà Nội : Trường Đại học Lâm nghiệp, 2014
300 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT21211-20
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV17902-8101
Tổng số bản: 210
Số bản rỗi: 172 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận