Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả:
Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh . Tập 1 / Đào Huy Hiệp,...[và những người khác]
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015
227 tr. ; 24 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV19681-20180
Tổng số bản: 500
Số bản rỗi: 316 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận