Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả:
Bài giảng Pháp luật đại cương / Võ Mai Anh... [và những người khác]
Hà Nội : Đại học Lâm nghiệp , 2016
232 tr. ; 16 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT21585-94
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV40203-362, MV50614-27
Tổng số bản: 184
Số bản rỗi: 78 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận