Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Heathcote, Isobel W
Integrated watershed management : Principles and practice / Isobel W. Heathcote
New York : John Wiley & Sons, 2009
x, 454 p
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV19182-231, MV22148-97, MV22794-834, MV8155-204
LIB: NV [ Rỗi ]  Sơ đồ
NV0459, NV2296-7
Tổng số bản: 194
Số bản rỗi: 193 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận