Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Đoàn, Thị Hân
Bài giảng nguyên lý kế toán / Đoàn Thị Hân, Trần Thị Mơ
Hà Nội : Trường Đại học Lâm nghiệp, 2017
164 tr. ; 29 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT21976-85
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV46371-440
Tổng số bản: 80
Số bản rỗi: 51 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận