Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Đào, Lan Phương
Kế toán quản trị / Đào Lan Phương, Nguyễn Thị Thùy Dung
Hà Nội : Trường Đại học Lâm nghiệp, 2018
160 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT22061-5
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV47066-90, MV47161-70
Tổng số bản: 40
Số bản rỗi: 32 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận