Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Lam, Tieu Hong
Fundamental of conservation biology of asarum glabrum in Ba Vi National park, Ha Noi : Advanced Education Program / Lam Tieu Hong; Supervisor: Vu Quang Nam, Tran Minh Tuan
2018
vii,41 p.; Appendix, 29 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: LV [ Rỗi ]  Sơ đồ
LV13830
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận