Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Nguyễn, Tiến Thao, TS
Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế / Nguyễn Tiến Thao, Hoàng Thị Dung, Nguyễn Thị Thùy
Hà Nội : Trường Đại học Lâm nghiệp, 2020
100 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT22571-5
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV50359-438
Tổng số bản: 85
Số bản rỗi: 77 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận