Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Võ, Mai Anh, ThS
Bài giảng luật kinh tế / Võ Mai Anh, Nguyễn Thu Trang
Hà Nội : Trường Đại học Lâm nghiệp, 2021
vii,166 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT22617-21
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV51038-82
Tổng số bản: 50
Số bản rỗi: 50 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận