Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Carlson, Neil R
Physiology of Behavior / Neil R. Carlson
Boston : Allyn and Bacon, 1981
xiii,748 p. ; 24 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: NV   Sơ đồ
NV4378
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận