Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Jennings, Marianne M
Business : Its Legal, Ethical, and Global Environment / Marianne M. Jennings
Ohio : South-Western , 1996
xxiii,920 p. ; 25 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: NV [ Rỗi ]  Sơ đồ
NV4346-7
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận