Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả:
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
440 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: GT [ Rỗi ]  Sơ đồ
GT22816-20
LIB: MV [ Rỗi ]  Sơ đồ
MV53639-933
Tổng số bản: 300
Số bản rỗi: 205 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận