Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Mai, Văn Công
Thiết kế công trình theo lý thuyết ngẫu nhiên và phân tích độ tin cậy / Mai Văn Công
Hà Nội : Trường Đại học Thủy lợi, 2006
145 tr. ; 29 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK   Sơ đồ
TK24702-6
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận