Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Dương, Văn Thứ
Cơ học môi trường liên tục / Dương Văn Thứ (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Oanh
Hà Nội : Từ điển bách khoa, 2007
175 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK   Sơ đồ
TK24657-61
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận