Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Tỉnh, PGS.TS
Phát thải mê tan trên vùng trồng lúa nước và giải pháp giảm thiểu / Nguyễn Văn Tỉnh
Hà Nội : Nông nghiệp, 2010
135 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK   Sơ đồ
TK24632-6
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận