Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thúc An
Lý thuyết dao động / Nguyễn Thúc An, Nguyễn Đình Chiều, Khổng Doãn Điền
Hà Nội : Nông nghiệp, 2004
176 tr. ; 27 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK   Sơ đồ
TK24677-81
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận