Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả:
Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / Nguyễn Việt Anh (chủ biên)... [và những người khác]
Hà Nội : Xây dựng, 2022
300 tr. ; 21 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: TK   Sơ đồ
TK24731-5
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận