Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Engel, James F
Consumer Behavior / Jamer F. Engel, Rober D. Blackwell, Paul W. Miniard
Fort Worth : The Dryden Press, 1993
xxiii,846 p. ; 24 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: NV   Sơ đồ
NV4361
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận