Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Harrell, Gilbert D
Marketing : Connecting With Customers / Gilbert D. Harrell, Gary L. Frazier
New Jersey : Prentice Hall, 1998
xix,552 p. ; 28 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
LIB: NV   Sơ đồ
NV4371
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận