KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tìm thấy  8  biểu ghi Tải biểu ghi
1  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1A primer of conservation biology / Richard B. Primack . - 5th ed. - Sunderland , 2012. - xiv, 363 p. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: NV1680
 • Chỉ số phân loại: 333.95
 • 2Essentials of conservation biology . 1 / Richard B. Primack . - Massachusetts : Sinauer Associates, 1993. - 298 p. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NV0946, NV0947, NV1469, NV1470
 • Chỉ số phân loại: 333.95
 • 3Essentials of conservation biology. II / Richard B. Primack . - Massachusetts : Sinauer Associates, 1993. - 564 p. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NV1465-NV1468
 • Chỉ số phân loại: 333.95
 • 4Essetials of the Conservation Biology. 2 / Richard B. Primack . - 564 p. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NV0944
 • Chỉ số phân loại: 333.95
 • 5Fundamental of conservation biology of asarum glabrum in Ba Vi National park, Ha Noi : Advanced Education Program / Lam Tieu Hong; Supervisor: Vu Quang Nam, Tran Minh Tuan . - 2018. - vii,41 p.; Appendix, 29 cm
 • Thông tin xếp giá: LV13830
 • Chỉ số phân loại: 333.7
 • 6Fundamentals of conservation biology / Malcolm L. Hunter, Jr. James Gibbs . - 3rd. - London: Blackwell, 2007. - 497 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: KV0930, MV11954-MV11999, MV22736-MV22739, MV24096-MV24153, MV24939-MV24974, NV0432, NV0436, NV2334, NV2849, NV3012
 • Chỉ số phân loại: 590
 • 7The World According To Pimm : A Scientist Audits the Earth / Stuart L. Pimm . - New York : McGraw-Hill, 2001. - 285 p. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: NV0645
 • Chỉ số phân loại: 333.7
 • 8Tigerland and other unintended destinations / Eric Dinerstein . - Washington : Island press, 2005. - 279 p. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: NV0855
 • Chỉ số phân loại: 590